Warszawa: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego
Numer ogłoszenia: 45834 - 2015; data zamieszczenia: 03.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 9060 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Przemysłu Organicznego, ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8111231, faks 022 8110799.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) obejmujące: 1. dostawę oraz wdrożenie ZSI 2. dostawę, instalację i konfigurację serwera oraz stacji roboczych wraz z drukarkami 3. dostawę bazy danych na potrzeby ZSI 4. przeniesienie danych z systemów Zamawiającego do ZSI 5. przeszkolenie personelu Zamawiającego 6. świadczenie usług serwisowych dla wdrożonego systemu Oferowany ZSI musi być systemem w pełni zintegrowanym, obejmującym następujące obszary funkcjonalne: 1. finanse i księgowość 2. majątek trwały 3. gospodarka magazynowa 4. logistyka 5. zakupy i sprzedaż 6. kadry i płace 7. zarządzanie projektami 8. budżetowanie i analizy ekonomiczne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 30.20.00.00-1, 48.44.30.00-5, 48.60.00.00-4, 72.00.00.00-5, 80.50.00.00-9, 72.25.32.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 804000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ