Warszawa: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego
Numer ogłoszenia: 9060 - 2015; data zamieszczenia: 14.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Przemysłu Organicznego , ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8111231, faks 022 8110799.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) obejmujące: 1. dostawę oraz wdrożenie ZSI 2. dostawę, instalację i konfigurację serwera oraz stacji roboczych wraz z drukarkami 3. dostawę bazy danych na potrzeby ZSI 4. przeniesienie danych z systemów Zamawiającego do ZSI 5. przeszkolenie personelu Zamawiającego 6. świadczenie usług serwisowych dla wdrożonego systemu Oferowany ZSI musi być systemem w pełni zintegrowanym, obejmującym następujące obszary funkcjonalne: 1. finanse i księgowość 2. majątek trwały 3. gospodarka magazynowa 4. logistyka 5. zakupy i sprzedaż 6. kadry i płace 7. zarządzanie projektami 8. budżetowanie i analizy ekonomiczne.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 30.20.00.00-1, 48.44.30.00-5, 48.45.00.00-7, 48.60.00.00-4, 72.00.00.00-5, 80.50.00.00-9, 72.25.32.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnosi się w PLN. Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, na konto Zamawiającego; numer konta: PL 84 1240 6074 1111 0000 4989 1458 Bank PKO S.A. z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego - Nr sprawy CRZP/IPO/NA/1/2015 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy będzie poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.); W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, kwotę gwarancji/poręczenia, termin ważności gwarancji/poręczenia, oświadczenie Gwaranta/Poręczyciela, w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy oraz jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą i wynosił co najmniej 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego wskazany powyżej. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na wskazanym powyżej rachunku bankowym. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wadium może być wniesione przez Pełnomocnika. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi uznanie środków na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium, albo jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium przez Wykonawcę tzn.: a)oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do podpisania oferty kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego lub b)oryginał dokumentu będący każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

9. Przewiduje się następujące rodzaje i warunki zmian treści umowy: 1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonych w § 7 ust. 1; 2) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego; 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnym terminie nie leży w interesie Zamawiającego; b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie; 4) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu prac, jeżeli na skutek wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w niniejszym ustępie nastąpi skrócenie terminu realizacji umowy. 5) zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek pkt. 2 niniejszego ustępu. 10. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są w następujących warunkach: ad 1)- stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do treści przepisów wprowadzających zmianę; ad 2) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego ad 3) Zmiana terminu realizacji zamówienia : lit a) - o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego lit b- o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków jej działania ad 4) powierzenie Podwykonawcom prac nastąpi w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy- co nastąpi z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 3 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących udziału Podwykonawcy. ad 5) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w § 6 niniejszej umowy kwotą ryczałtową zostanie zmniejszone proporcjonalnie do zmienionego zakresu zamówienia - wysokość ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie ustalona na podstawie protokołu zatwierdzonego przez obie strony umowy, na podstawie wyliczenia procentowego udziału zmniejszonego zakresu zamówienia w pierwotnie przyjętym zakresie 6. 11. Okoliczności uzasadniające zmianę terminów wykonania umowy nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w § 6 umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ipo.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Przemysłu Organicznego, 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6, budynek administracyjny, pokój 121.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2015 godzina 11:00, miejsce: Instytut Przemysłu Organicznego, 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6, budynek administracyjny, pokój 121.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie