Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 68005-2016 z dnia 2016-06-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy : a/ chromatograf cieczowy - Część I b/ chromatograf gazowy - Część II W zakres zamówienia wchodzi transport, instalacja urządzeń , szkolenie...
Termin składania ofert: 2016-06-14

Warszawa: Dostawa chromatografu cieczowego oraz chromatografu gazowego
Numer ogłoszenia: 113527 - 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 68005 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Przemysłu Organicznego, ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8111231, faks 022 8110799.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa chromatografu cieczowego oraz chromatografu gazowego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy chromatograf cieczowy - Część I, chromatograf gazowy - Część II W zakres zamówienia wchodzi transport, instalacja urządzeń , szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego, minimum 2-letnia gwarancja obejmująca koszt napraw i części zamiennych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr I oraz Załącznik Nr II do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.22.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa chromatografu cieczowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 190000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa chromatografu gazowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 170000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ