Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 86210-2016 z dnia 2016-04-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy surowców do syntezy chemicznej: 1.1. SÓD - metal w ilości 500 kg, 1.2. MONOETANOLOAMINA w ilości 5 000 kg 1.3. DIETYLENOTRIAMINA w ilości 10 000 kg 1.4....
Termin składania ofert: 2016-04-21

Warszawa: Dostawa surowców do syntezy chemicznej
Numer ogłoszenia: 103466 - 2016; data zamieszczenia: 26.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86210 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Przemysłu Organicznego, ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8111231, faks 022 8110799.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa surowców do syntezy chemicznej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy surowców do syntezy chemicznej: 1.1. SÓD - metal w ilości 500 kg, 1.2. MONOETANOLOAMINA w ilości 5 000 kg 1.3. DIETYLENOTRIAMINA w ilości 10 000 kg 1.4. ETANOL ODWODNIONY w ilości 5 600 kg 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr I do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 363400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ