Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 56198-2016 z dnia 2016-03-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń przeznaczonych do badania procesów hodowlanych. W zakres zamówienia wchodzi instalacja urządzeń , szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego, minimum...
Termin składania ofert: 2016-03-30

Warszawa: Dostawa zestawu urządzeń do prowadzenia procesów hodowlanych.
Numer ogłoszenia: 38119 - 2016; data zamieszczenia: 12.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 56198 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Przemysłu Organicznego, ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8111231, faks 022 8110799.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawu urządzeń do prowadzenia procesów hodowlanych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń przeznaczonych do badania procesów hodowlanych. W zakres zamówienia wchodzi instalacja urządzeń , szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego, minimum roczna gwarancja obejmująca koszt napraw i części zamiennych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr I do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00-0, 33.15.20.00-0, 42.93.11.00-2, 39.71.11.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 427725,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ