Ogłoszenie nr 89135 - 2017 z dnia 2017-05-29 r.
Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn: ,, Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku Instytutu Przemysłu Organicznego.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 65252-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Przemysłu Organicznego, krajowy numer identyfikacyjny 4261300000, ul. ul. Annopol  6, 03236   Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 228 111 231, faks 228 110 799, e-mail labanowski@ipo.waw.pl
Adres strony internetowej (URL): www.ipo.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut Badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn: ,, Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku Instytutu Przemysłu Organicznego.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
CRZP/IPO/EA/10/17
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku Instytutu Przemysłu Organicznego”, w tym w szczególności: a)ocieplenie ścian zewnętrznych: 1 322 m2, b)docieplenie stropodachów: 1 105 m2, c)docieplenie stropu nad przejazdem: 171 m2, d)wymiana stolarki okiennej: 428,93 m2, e)wymiana stolarki drzwiowej: 7,35 m2, f)wymiana źródeł światła i opraw: źródła światła 507 szt., oprawy 207 szt., g)modernizacja instalacji c.o.: grzejniki 186 szt., zawory termostatyczne 186 szt., h)instalacja ogniw fotowoltaicznych: moc 14 kW, i)roboty towarzyszące podczas remontu elewacji zewnętrznej, j)roboty towarzyszące podczas docieplenia stropodachu, k)remont wiatrołapów, l)wykonanie instalacji klimatyzacyjnej dla 5 pomieszczeń biurowych. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 9 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45261000-4, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45316000-5, 45320000-6, 45321000-3, 45324000-4, 45330000-9, 45331000-6, 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7, 45421000-4, 45440000-0, 45442000-7, 45443000-4, 09331200-0, 71200000-3, 71220000-6, 71242000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT1598000.68
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Konsorcjum Firm: Grupa Ekoenergia Sp. z o.o.,  przetrgi@ekoenrgia.co,  Sierakowice Prawe 141D,  96-100,  Skierniewice,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1585365.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1585365.85
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1996254.22
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.